Vykusios projekto informacinės konferencijos įspūdžiai

By | 2015/10/25

Konferencijos „ESF Projekto „Kauno apskrities neįgaliųjų socialinė, profesinė reabilitacija ir integracija į darbo rinką“ Nr. VP1-1.3-SADM-02-K-03-122 rezultatų pristatymas“ apžvalga.

 

 

Šių metų rugsėjo 30 dieną vyko informacinė konferencija, kurios metu buvo apžvelgiama neįgaliųjų profesinė ir socialinė reabilitacija bei vykdyto ESF projekto „Kauno apskrities neįgaliųjų socialinė, profesinė reabilitacija ir integracija į darbo rinką“ rezultatai.

Konferenciją rengė Kauno miesto neįgaliųjų draugija bendradarbiaudama su UAB “Mūsų odisėja”. Renginyje dalyvauti buvo kviečiami asmenys, gavę profesinės reabilitacijos paslaugas ir dalyvavę vykdyto projekto veiklose, organizacijos dirbančios neįgaliųjų integracijos srityse bei kiti asmenys, suinteresuoti neįgaliųjų situacijos darbo rinkoje gerinimu. Konferencijoje pranešimus skaitė mentoriai, užsiėmimų vadovai ir kiti specialistai, kurie viso projekto vykdymo metu prisidėjo prie darbo komandos formavimo ir kūrimo, neįgaliųjų užimtumo ir motyvacijos skatinimo bei kokybiško projekto įgyvendimo.

 

Renginį pradėjo ir sveikinimo žodį tarė Kauno miesto neįgaliųjų draugijos pirmininkas I. Mačiukas, kuris dėkojo visai projekto darbo komandai, lydėjusiai projekto dalyvius profesinės reabilitacijos kelyje, organizacijoms, kurios prisidėjo prie sėkmingo bendradarbiavimo siekiant projekto rezultatų  bei Europos socialinio fondo agentūrai koordinavusiai projekto įgyvendimo eigą.

Norint apžvelgti neįgaliųjų situaciją Lietuvoje, atkreipiant dėmesį į problemas, iššūkius, galimybes mokytis bei gauti kokybišką užimtumą buvo skaitomas pranešimas apie neįgaliųjų socialinį dalyvavimą ir užimtumo skatinimą. Buvo kalbama apie realias galimybes ir svarbą neįgaliesiems įsitraukti į darbo rinką bei aktyvų socialinį gyvenimą. Pranešimą skaitė Kauno miesto neįgaliųjų draugijoje dirbanti tarpininkė R. Kvietkutė.

Smulkesnių detalių pateikė projekto administratorė D. Zavistanavičiūtė, kuri pristatė projekto metu pasiektus rezultatus. Buvo apibendrinta projekto įgyvendinimo eiga, suteiktų mokymų kiekybė, žmonių skaičius dalyvavęs mokymuose, įsidarbinusiųjų skaičius ir kiti statistiniai rodikliai, apibrėžiantys projekto kiekybinį vertinimą.

Vykdyto projekto metu buvo atliktas tyrimas, kalbantis apie profesinės reabilitacijos socialinį konstruktą, kuriame buvo siekiama išsiaiškinti neįgaliųjų socialinės bei profesinės reabilitacijos suvokimą. Tyrime buvo kalbama tik apie tuos žmones, kurie turi fizinę negalią. Svarbu paminėti, kad iki profesinės reabilitacijos siekimo reikia „ateiti“, t.y. suvokti savo galimybių pasikeitimą, savo asmeninių vertybių, stiprybių ir identiteto transformacijas. Tik tuomet, kai pasiektas fizinis atsistatymas bei įgautas emocinis stabilumas, atsiranda poreikis siekti profesinės reabilitacijos ir sėkmingo integravimosi į visuomeninę aplinką. Tyrimo duomenimis, profesinė reabilitacija ne vien tik profesijos susigražinimas, žinių atnaujinimas, naujos profesijos įgijimas ar tiesiog sugrįžimas į darbo rinką, profesinę reabilitaciją neįgalieji suvokia ir kaip galimybę pradėti naują gyvenimą – su nauja patirtimi, polėkiais ir galimybėmis. Vieni gali į tai žiūrėti kaip į žinių ir informacijos gavimą, kiti kaip į galimybę priklausyti savotiškai bendruomenei, kurioje randa atsvarą, pasitikėjimą ir supratimą. Kompleksinės pagalbos neįgaliesiems organizavimas turi apimti ne vien tik profesinę reabilitaciją, tačiau svarbu dirbti ir ties emociniais susitaikymo, savęs pažinimo momentais.

Vėliau Kauno miesto neįgaliųjų draugijos pirmininkas I. Mačiukas kalbėjo apie tarpinstitucionio bendradarbiavimo svarbą-  dalijimąsi gerąja patirtimi, bendruomeninių santykių kūrimą, svarbų ne tik neįgaliesiems, bet ir dirbantiems šioje srityje. Pagalbos, patarimų ir palaikymo gavimas bei suteikimas leidžia giliau ir kompleksiškiau pažvelgti į problemas su kuriomis susiduriama kasdieniniame gyvenime. Bendraujant ir analizuojant situacijas sukuriamos naujos idėjos ir galimybės tobulinti teikiamas paslaugas, atrandamos naujos galimybės paslaugų plėtrai ir pagalbos neįgaliesiems vystymui.

Ypatingo dėmesio ir poreikio sulaukė projekto metu siūlomi verslo organizavimo ir valdymo mokymai. Tikriausiai vieni iš labiausiai lankomumu galėję pasigirti mokymai sudomino naujomis galimybėmis, siūloma informacija bei asmeninės patirties panaudojimo galimybėmis. UAB „Mūsų odisėja“ vadovė R. Navickienė ne tik vedė užsiėmimus, bet ir pristatė savo patirtį dirbant  su neįgaliaisiais. Įdomu tai, kad atsirado nemažai žmonių, turėjusių patirties verslo kūrime ar vadovavime, tik ištikus nelaimėms ir įgijus neįgalumą tokia veikla jie buvo priversti nebeužsiimti. Užsiėmimų metu buvo stengiamasi aptarti praktiškus ir realius atvejus, gyvenimiškas situacijas taip siekiant  kuo labiau priartinti teorines žinias prie praktinių.

Psichologas J. Kilijonas viso projekto eigoje dirbęs su neįgaliųjų motyvacija ir skatinimu dalyvauti užsiėmimuose kalbėjo apie projekto metu iškilusias problemas, iššūkius bei sprendimo būdus. Pastebėjome, kad neįgaliesiems ypatingai svarbus palaikymas, vienas kito supratimas. Motyvacijos stoka – viena iš didesnių problemų, tačiau įvairiais būdais ir metodikomis buvo stengiamasi skatinti ir sudominti žmones įsilieti į projekto veiklas ir rezultatų siekimą.

Konferencijos metu buvo planuoti sėkmingų atvejų  pristatymai, tačiau aptarus atvejus bei renginio eigą buvo nuspręsta, kad didesnė nauda bus jeigu atvejai bus pristatinėjami mažesnėse žmonių grupėse, kurios buvo sudaromos atsižvelgiant į asmenų skaičių, organizacijas, iš kurių jie atvyko. Kiekvienoje darbo komandoje dalyvavo po vieną asmenį, kuris dalyvavo projekto veikloje, pasiekė teigiamų rezultatų ir sutiko pasidalinti savo situacija. Situacijos buvo analizuojamos, atsakinėjama į pateiktus klausimus ir vėliau pristatomi visiems.

Tikimės, kad pasidalijimas patirtimi leis ir toliau gražiai bendradarbiauti tarpusavyje ir siekti dar geresnių rezultatų ateityje.

 

Laura Bigėlytė